ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីបង្កើតល្បែងផ្គុំជារូប

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកនិងតំលើងកម្មវិធីសំរាប់បង្កើតការផ្គុំជារូប។

ចុចលើប្រអប់មានអក្សរ Image Add picture ចុចក្នុងប្រអប់ File name ដើម្បីជ្រើសយករូបថតពីក្នុងកុំព្យូរ័ររបស់អ្នក ចុច Ok ចុចលើអក្សរ Build EXE នៅបន្ទាត់ខាងលើ ដើម្បីបង្កើតល្បែងផ្គុំជារូប។

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក