ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីបង្កើតតារាងស្ទង់មតិលើគេហទំព័រ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី M.S.Excel

អ្នកអាចបង្កើតតារាងស្ទង់មតិហើយបញ្ជូនទៅលើអិនរ័រណែតដើម្បីស្វែងយល់អំពីមតិមហាជន។ ជាដំបូង អ្នកត្រូវទាញយកនិងតំលើង Exceleverywhere ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកសិន, ចុចុទីនេះ ដើម្បីទាញយក ។

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក