ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីសាសង(Chat) ស្កែភី(Skype) ជាអក្សរខ្មែរ

ប្រកាសមុនៗ បានបញ្ជាក់ថា អ្នកអាចឈែត(Chat) គូកគលថក(Google Talk) ឬ ឈែត អាយស៊ីឃ្យាវ (ICQ) ជាអក្សរខ្មែរ តាមវិនដោស្ស អិចក្សភី (Windows XP) ឬ តាមវិនដោស្ស វិស្តា(Windows Vista)
មើលផងដែរ៖

ប្រកាសនេះ នឹងណែនាំវិធីឈែត(Chat) ស្កែភី(Skype) ជាអក្សរខ្មែរ តាមវិនដោស្សវិស្តា (Windows Vista)ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក/តំលើង ស្កែភី(Skype)

១ - តំលើងស្កែភី
ចុច Install ដើម្បីតំលើងស្កែភី ចុចដកខ្វែង Install the free Google Toolbar ចុច Next ចុច Finish
២​ - បង្កើតថ្មី មួយឈ្មោះស្កែភី/ចូលទៅប្រអប់សាសងស្កែភី
វាយឈ្មោះស្កែភី និងលេខសំងាត់ ឬ ចុចត្រង់ Don't have a skype name ដើម្បីបង្កើតមួយ ឈ្មោះស្កែភី (បើមិនទាន់មានឈ្មោះស្កែភី)
ចុច Next
ចុច​ Add ដើម្បីបន្ថែមទំនាក់ទំនង បន្ថែម មួយទំនាក់ទំនង ដើម្បីឈែតជាមួយ
ចុចតាមលេខរៀង ១ ២ ៣ ដើម្បីសាសងអក្សរខ្មែរ A បញ្ជាក់៖
  • អាចឈែតស្កែភី ជាអក្សរខ្មែរ ក្នុង វិនដោស្សវិស្តា (មិនអាចបានក្នុង វិនដោស្សអិចក្សភី)
  • ឈែតអាយស៊ីឃ្យាវ (ICQ) ជាអក្សរខ្មែរ មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត បើប្រៀបជាមួយ ការឈែតតាម Google TalkSkype មើល

1 វិចារ:

  1. Anonymous says

    Listen to 10,000 Khmer Songs
    http://cambodiapage.blogspot.com/


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក